Logonsuunnitteluprosessi

Logon suunnittelu on parhaimmillaan yrityksen ja suunnittelijan välistä yhteistyötä, jossa pyritään löytämään yrityksen näköinen, yrityksen toimintaa tukeva ja ajaton graafinen ilme viestinnälle. Graafinen ohjeistus antaa säännöt niin logon käytölle kuin eri visuaalisuuteen vaikuttaville elementeille, tukien ja vahvistaen yrityksen imagoa, visuaalista esiintymistä sekä vahvuuksia.

Logosuunnitteluprosessin päätteeksi asiakasyritys saa käyttöönsä logon eri sähköisissä formaateissa sekä täydet julkaisuoikeudet tehtyyn hankintaan. Lähtökohtaisesti yrityslogo on ns. vektorimuotoinen, mikä varmistaa graafisen tunnuksen säilymisen aina terävänä, kun sitä skaalataan suuremmaksi tai pienemmäksi.

Mainostoimisto HL-Markin logopaketti sisältää versiot painoteknisiä toteutuksia varten, toimistokäyttöön, sähköistä kirjeenvaihtoa sekä internet-julkaisuja varten.

Logo toimitetaan sähköisinä tiedostomuotoina:

 • originaali painotekniikkaa varten (EPS/AI/PDF)
 • netti- ja toimistoversiot (JPEG/PNG)
 • logon värimääritykset

Logon suunnittelun vaiheet

Logon suunnittelu lähtee luonnostelusta. Asiakas saa valittavakseen luonnosversiota, joista asiakkaan valitsema vaihtoehto piirretään puhtaaksi painotekniikan ja verkkojulkaisujen laatuvaatimusten mukaisiksi.

Logosuunnittelun prosessi

 1. Alkukartoitus
 2. Suunnittelukierros, sisältäen idealuonnoksia
 3. Asiakkaan kommentit
 4. Hyväksytyn vaihtoehdon puhtaaksi piirtäminen
 5. Logon tallennus eri formaatteihin
 6. Toimitus asiakkaalle

Mitä on hyvä ottaa huomioon, kun suunnitellaan logo

Kun yritys perustetaan, ensimmäisiä markkinointiviestinnän päätöksiä on päättää logosta. On hyvä antaa logosuunnittelu ammattilaiselle. Loppukädessä asiakkaan tehtäväksi jää valita ja hyväksyä yrityksensä logo useista mainostoimiston esittämistä vaihtoehdoista. Ennen toimeksiannon jättämistä asiakkaan on hyvä sisäistää ja välittää suunnittelijalle oma näkemyksensä.

Asiakkaan on hyvä pohtia mm:

 • nimi, jolle graafista tunnusta lähdetään kehittämään
 • perustietoa yrityksestä (toimiala, tuotteet, palvelut, markkinat, kilpailijat, ym.)
 • kohderyhmät, asiakaskunta
 • muut tärkeät sidosryhmät
 • kuinka yritys tulee viestimään? (mainosvälineet, esitteet, ulko- ja liikennevälinemainonta, ilmoittelumainonta, TV, Internet, ym.)
 • missä logoa tullaan käyttämään (lomakkeet, välineet, ympäristö ym.)
 • toimintakulttuuri, tapa markkinoida
 • tuotteiden ja palveluiden hinta- ja laatutaso, imago: nykyinen sekä mielikuva, johon tähdätään
 • millaisia mielikuvia logon tulisi herättää
 • säilytetäänkö jotain nykyisestä ilmeestä (asemoidaanko logo/graafinen ilme voimassa olevaan linjaan, vai luodaanko uutta puhdasta)
 • onko muita asioita, joita tulisi sisällytettäväksi logon ”mielikuvatasoihin”
 • värisyys (yrityksen tunnusvärit, toimialaan kuvaavat värit, mielikuvat, taustat, rajauksia, poissuljettavia, ym.)
 • muita huomioon otettavia asioita, rajauksia

Graafiset ohjeistot

Mainostoimisto HL-Mark suunnittelee ja toteuttaa tilauksesta myös graafiset ohjeistot, sisältäen ohjeistukset logon, värien, typografian ja eri elementtien käytölle eri markkinointiviestinnän kohteissa, mm. lomakkeissa, esitteissä, painotuotteissa, mainonnassa, julkisivuissa, myymälämainonnassa, työkalumerkinnöissä, työvaatteissa, opasteissa, ajoneuvoissa, ym.