Multimediasta

Tutkitaan aluksi, mitä media on

Suomenkielen sanakirjan määritelmä:

media = lehdet, radio, televisio, mainostaulut tms. viestinnän kanavana; viesti(e)n välittäjä, viestin; ilmaisuväline. Käyttää televisiota kampanjan mediana. Ilmoitusmedia. Videokuva taiteilijan mediana. Uusmedia. Painetut ja sähköiset mediat. Media [= tiedotusvälineet] kiinnostui tapauksesta.

Wikipedia määrittelee sanan media:

”Media tarkoittaa viestintäkanavia tai viestin välittäjiä. Sanaa käytetään toisinaan synonyyminä joukkotiedotusvälineille eli massamedialle, mutta media on käsitteenä laajempi, sisältäen myös niin sanotun sosiaalisen median. Asiayhteydestä riippuen media-sana voi tarkoittaa joko viestinnän kenttää yleisesti, tiettyä viestintämenetelmää (televisio, radio, sanomalehdet, internet), tiettyä viestimuotoa (teksti, kuva, ääni) tai yksittäistä media-alan yritystä tai hanketta. Media tarkoittaa viestinnässä myös viestintävälinettä ja tallennetta. Termistä media puhuttaessa viitataan usein medioituneeseen, välitteiseen vuorovaikutukseen (engl. mediated) erotuksena suorasta vuorovaikutuksesta.”

Markkinointiviestinnässä medialla tarkoitetaan mainosvälineitä, television, radion, sanoma- ja aikakauslehtien sekä internetin lisäksi myös suoramainontaa sekä urheilupaikoilla, kaupungeissa ja liikenteessä olevia mainospaikkoja.

New York Timesin lehdistöhuone 1942. (Pixabay)

TEHTÄVÄ: Pohdi, mitä media oli silloin, kun ei ollut tietokoneita, tabletteja ja älylaitteita?

Etsi tai nimeä kolme esimerkkiä.


Multimedian määritelmä

Times Square, Manhattan, USA (Pixabay)

Wikipedia määrittelee multimedian:

”Multimedialla tarkoitetaan usean eri mediamuodon yhdistelmää. Perinteisessä mediassa käytetään yleensä vain yhtä median ilmenemismuotoa, kuten esimerkiksi staattista tekstiä, mutta multimediassa voidaan yhdistää esimerkiksi kuva, ääni ja teksti saumattomaksi kokonaisuudeksi. Käyttökohteet vaihtelevat faktatiedon välittämisestä puhtaasti viihteellisiin käyttötarkoituksiin. Multimediaan on mahdollista lisätä myös interaktiivisia ominaisuuksia. Multimedian voidaankin sanoa hyödyntävän ihmisen eri aisteja samanaikaisesti.”

https://fi.wikipedia.org/wiki/Multimedia

Suomenkielen sanakirjan selitys multimedialle:

”multimedia = tietokoneen ohjaama järjestelmä, jossa on yhdistetty kokonaisuudeksi tekstiä, äänitteitä, kuvia, videotallenteita, animaatioita tms.”

Multimedia on:

  • kuvaa
  • ääntä
  • tekstiä
  • animaatiota
  • käyttäjän toimintaa

TEHTÄVÄ: Luettele käytännön määritelmän mukaisia esimerkkejä multimedian sovelluksista.

Mainitse kolme esimerkkiä.