Some markkinoinnin keinona

MÄÄRITELMIÄ

MARKKINOINTI

Markkinoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä yrityksen tai organisaation pitkäjänteisiä ja suunnitelmallisia toimenpiteitä, joilla se pyrkii edistämään tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä. 

Markkinointikeinoja ovat esim. asiakkaisiin ja kohderyhmiin vaikuttavien tekijöiden tutkiminen, suunnittelu, analysointi, toimeenpaneminen ja valvonta.

Markkinointi on siis enemmän kuin pelkästään mainostaminen tai myyntityö. Markkinoinnilla tähdätään uusasiakashankintaan tai nykyisten asiakkaiden tyytyväisyyden parantamiseen ja aktivoimiseen.

Markkinointia on mm. yrityskuvan kehittäminen, tuotekehitys, asiakkaiden tarpeiden kartoitus ja potentiaalisten asiakkaiden manipulointi, suhdetoiminta, kampanjointi, tuotteiden ja palveluiden myyntityö, ulottuen yrityksen perustamisesta, tuotteiden ja palveluiden suunnittelusta aina hyödykkeen elinkaaren loppuun saakka, esim. sisältäen poistetun tuotteen kierrätykseen liittyvät toimenpiteet.

MAINONTA

Mainonta on 

tavoitteellista ja 
maksettua
samanaikaisesti suurelle ihmisjoukolle kohdistettua 
viestintää
Sanomasta vastaa tunnistettava lähettäjä.

Mainonnassa käytetään joukkotiedotusvälineitä (sanoma- ja aikakauslehdet, televisio, radio, internet, ulkomainonta) = media

Mainonta kuuluu osana markkinointiviestintään (SP, PR, mainonta, henkilökohtainen myyntityö). 

SOSIAALINEN MEDIA

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella kirjautuneella käyttäjällä tai ryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen jäsen vastaanottaa tietoa ja olla myös sisällöntuottajana. 

Sosiaalisessa mediassa viestintä tapahtuu monelta monelle. Viestintä on järjestetty jonkin keskitetyn palveluntarjoajan kautta.

(Joukkotiedotusvälineissä on selkeät roolit viestijällä ja vastaanottajalla.) 

AIDA -MALLI

Attention
Interest
Desire
Action

DAGMAR

Tietoisuus 
Tuntemus
Paremmuus
Osto
Vakuuttuminen
Uusi osto